Posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego pod znakiem funduszy unijnych

Posiedzenie RRWP foto 1

23 września na Politechnice Gdańskiej odbyło się posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego wraz z przewodniczącymi Rad Uczelni. Głównym tematem spotkania były fundusze unijne w nowym okresie programowania i oraz możliwości otrzymania dotacji przez uczelnie wyższe.


Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Ludwik Szakiel, jego zastępca oraz Małgorzata Sobolew z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. W posiedzeniu wzięła udział również prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Dyrektor Adam Mikołajczyk przedstawił planowany rozdział Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) w nowej perspektywie 2021-2027, przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nowe rozdanie europejskich dotacji główny akcent kładzie na rozwój sektora MŚP –małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w ramach Inteligentnych Specjalizacji.

Po prezentacji dyskutowano o obszarach wsparcia w ramach Funduszy Europejskich i zawężonej oferty, z której mogą skorzystać uczelnie wyższe. Rektorzy wnieśli szereg postulatów w sprawie korekcji podziału dotacji FEP.

Następnie Ludwik Szakiel z DRG podsumował realizację zakończonego przedsięwzięcia „Study in Pomorskie”  - które z Urzędem Marszałkowskim od 2017 do 2020 roku wspólnie realizowało osiem pomorskich uczelni, w tym także Politechnika Gdańska. Jego celem było wspieranie działań służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich oraz poprawie konkurencyjności – uczelni i regionu. Wspólne działanie samorządu i szkół wyższych przyczyniły się m.in. do zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzących spoza województwa pomorskiego studiujących na pomorskich uczelniach, zatrzymania na regionalnych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich, stworzenia wspólnej, skoordynowanej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej.

Rada Rektorów podjęła decyzję o potrzebie kontynuacji i intensyfikacji tych działań oraz pozyskiwanie wsparcia finansowego na ten cel również z pieniędzy unijnych. Została uzgodniona wstępna deklaracja o powołaniu stowarzyszenia, w skład którego wchodziłby samorząd wraz z uczelniami. Planowany termin powołania takiego stowarzyszenia to maj-czerwiec 2022 roku.

Ostatnia część posiedzenia przeznaczona była na omówienie spraw bieżących i wspólnych działań w nowym roku akademickim.